Stopka redakcyjna

Wydawca
Peters Service GmbH

Roderstrasse 25

85055 Ingolstadt

Telefon +49 841 / 8818 – 0

Fax +49 841 / 8818 – 100

info@peters-service.gmbh

Prezes spółki:

Dipl.-Kffr. Julia Peters

Siedziba spółki: Ingolstadt

Sąd rejonowy w Ingolstadt: HRB 8091

NIP Gebrüder Peters Polska sp. z o.o.: PL6912477172

NIP Peters Service GmbH: DE309303327

NIP GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik SE: DE813429104

NIP GEBRÜDER PETERS München GmbH: DE813398426

Projekt strony internetowej

Who’s Mark?

www.whoismark.de

Techniczna realizacja strony internetowej

BUZZWOO!

www.buzzwoo.de

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Zawartość oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

2. Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych (“hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy autor jest świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których prowadzą linki, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których zawartości możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, spoczywa wyłącznie na dostawcy strony, do której następuje odniesienie, a nie na osobie, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawa autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest niedozwolone.

4. Zakaz wykorzystywania do celów reklamowych

Wykorzystywanie danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail opublikowane w stopce redakcyjnej lub porównywalnych informacji przez osoby trzecie do przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Procedura rozstrzygania sporów – obowiązek informacyjny zgodnie z §36 VSBG

Nie uczestniczymy w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów. Ustawa o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów konsumenckich nakłada jednak na nas obowiązek poinformowania użytkownika o właściwym dla niego centrum arbitrażu konsumenckiego:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.

Strassburger Str. 8

77694 Kehl

Niemcy